Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna >
Strona glówna Strona główna
 

SYSTEM GRAFFITI
MODUŁY GRAFFITI
PAKIETY
Wymagania sprzętowe
 
Jeżeli chcecie Państwo poznać szerzej system Graffiti
prosimy o kontakt z naszym
działem handlowym
tel (022) 750 10 50
email: alatea@alatea.pl
 

 

 

 

 

SML Graffiti

 

Moduł SML jest rdzeniem Graffiti. a w jego skład wchodzą funkcjonalności podstawowe. SML jest składnikiem każdego pakietu Graffiti: bez niego niemożliwe byłoby poprawne działanie Systemu

Administracja Systemem
Obszar Administracji Systemem jest powierzany administratorowi Systemu. Jego obsługa wymaga dobrej znajomości Graffiti. W wielkim skrócie Administracja Systemem to:

 • Definiowanie słowników systemowych oraz struktury uprawnień dla użytkowników.
 • Ustalanie nastaw parametrów dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - modułów - Graffiti.
 • Kontrola i diagnozowanie Systemu.
 • Definiowanie nastaw systemowych związanych z wymianą danych z oprogramowaniem zewnętrznym.

Obsługa oddziałów - wielooddziałowość

Graffiti umożliwia tworzenie sieci relacji pomiędzy procesami zachodzącymi w wielu siedzibach przedsiębiorstwa.

 • Intuicyjny przewodnik budowania struktury przedsiębiorstwa wielooddziałowego.
 • Automatyczne wywoływanie akcji systemowych.
 • Funkcja uzgadniania słowników systemowych pomiędzy oddziałami a centralą (na potrzeby wymiany danych).
 • Kojarzenie zdarzeń. dokumentów i rejestrów systemowych z oddziałami lub centralą.
 • Możliwość dokładnego określania zakresu wymienianych danych.
 • Precyzyjny system zarządzania uprawnieniami do korzystania z danych oddziałów i centrali.
 • System obsługi wielooddziałowości on-line - czyli w czasie rzeczywistym - ClarioNET'" .

CRM - zarządzanie relacjami z klientami

CRM - Customer Relationship Management - tłumaczy się jako Zarządzanie Relacjami z Klientem. Najczęściej określa się tak zintegrowane ze sobą aplikacje. których zadaniem jest optymalizacja wymiany informacji z klientami. Tak rozumiany system klasy CRM jest częścią systemu Graffiti.

Filozofia położenia większego nacisku na kontakt z klientem rozkwitła kilka lat temu. Efektem było wyewoluowanie systemów klasy CRM, które w krótkim czasie zdobyły wielu propagatorów. Obecnie sprawne operowanie całością wiedzy o kontrahentach jest uznawane za jeden znajistotniejszych elementów nowoczesnej polityki marketingowo-handlowej.
Centralnym punktem CRM jest baza informacji o kontrahentach. Zawiera ona bogate dane na temat firm. obszaru i specyfiki ich działalności. kanałach komunikacyjnych. osobach odpowiedzialnych itd. Materiały te są uzupełniane informacjami o działaniach handlowca - celami kontaktów i sposobami ich pozyskania, stopniem realizacji. ogólną oceną kontaktu itp. Przedsiębiorstwa. które rozpoczęły korzystanie z CRM-ów, obserwują istotne korzyści we
wszystkich sferach aktywności.Wyróżniki stosowania CRM w systemie Graffiti:

 • Usprawnienie planowania, prowadzenia i następnie badania skuteczności działań marketingowych i związanych z nimi procesów handlowych. Ocena aktualnego stanu i intensywności ruchów prowadzących do pozyskania i utrzymania wartościowych klientów.
 • Rozeznanie potrzeb sieci kontaktów.
 • Integracja wszystkich dotyczących kontaktu informacji i udostępnienie ich ściśle określonym użytkownikom.
 • Dostęp do kompletu informacji dotyczących klientów.
 • Skuteczne opracowywanie kanałów komunikacyjnych, informacja o stopniu zaawansowania współpracy i pozostałych do przeprowadzenia krokach.
 • Powiązane z informacjami o poszczególnych kontaktach, definiowalne rodzaje informacji dodatkowych oraz obliczenia uzyskiwane na podstawie parametryzowanych funkcji.
  Ewidencja plików skojarzonych z wybranym klientem.
 • Możliwość wielowątkowego prowadzenia kontaktów.
 • Rejestracja informacji o konkurencji i jej produktach z cen
  nikami. Analiza konkurencji dla potencjalnych klientów.

Zarządzanie projektami

Obsługa zarządzania projektem umożliwia formalizację przebiegu projektowego - od pomysłu. poprzez analizę zagadnienia. testy. aż do samej realizacji. To intuicyjnie przygotowane narzędzie komunikacji pomiędzy uczestniczącymi w tym samym projekcie osobami.
Faza projektu jest rejestrowana w Systemie i udostępniana następnemu użytkownikowi. który ma uprawnienia do prowadzenia danego etapu. Projekt prowadzony jest od etapu do etapu. pozwalając rejestrować działania osób zaangażowanych w jego realizację. Dzięki temu osiąga się:

 • Jednolity kanał komunikacyjny pomiędzy współpracującymi
  nad realizacją jednego projektu osobami. Każda z nich posiada wyraźnie określone kompetencje i ma do spełnienia inną rolę w przebiegu realizacji projektu.
 • Jasno wyznaczone etapy prac i obszary działania.

Modelowanie i kontrola obiegu informacji

Zarządzanie informacją o zaawansowaniu dowolnych procesów systemowych. To niezwykle silne narzędzie kształtowania i kontroli obiegu informacji w przedsiębiorstwie. Ze względu na duży stopień otwartości koncepcyjnej, możliwe jest elastyczne dostosowanie do rozmaitych rodzajów procesów.

 • Swoboda tworzenia dowolnej ilości etapów i wyznaczania obszarów przez nie obejmowanych.
 • Ściśle określony czas realizacji etapu - ułatwia kontrolę wykonania zadań.
 • Dokładne ustalenie kolejności kroków procesowych.
 • Możliwość tworzenia listy użytkowników odpowiedzialnych za poprawny przebieg danego etapu procesowego oraz,niezależnie, listy użytkowników informowanych o przeprowadzanych działaniach.
 • Tworzenie łańcucha komunikatów wysyłanych do określonych użytkowników Systemu w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z określonym etapem.
 • Elastyczność doboru sposobu dostarczenia informacji (skrzynki wewnętrzne, konta e-mailowe oraz alternatywne systemy przekazu danych).

Logistyka

Logistyka jest obszarem korzystającym z zaawansowanych narzędzi. które umożliwiają wysoce zautomatyzowaną obsługę ofertowania. generowania zamówień i zleceń.

 • Ewidencja zamówień dla dostawców i zamówień klienta. Wiązanie zamówień klienckich z ofertami.
 • Analizy stochastyczne.
 • Tworzenie modelu popytu na bazie rachowanych rotacji i zapasów bezpieczeństwa.
 • Możliwość sprzężenia zamówień klienckich i powiązanych z nimi dokumentów pz z procesem rezerwacji stanów magazynowych.Korelacja procesów zamówień klienckich i fakturowania.
 • Symulacje kosztów i potencjalnego terminu wykonania zlecenia klienta na podstawie technologii.
 • Analizy terminowości realizacji zamówień klienta.
 • Możliwość śledzenia realizacji zamówień przez łączenie z dokumentami zwiększenia przychodu zewnętrznego pz bądź Pw dla zamówień produkcji.
 • Prowadzenie harmonogramu dostaw i wysyłek.
 • Ewidencja zamówień produkcji. Obsługa związków zamówień produkcji (planu produkcyjnego) ze zleceniami produkcji.
 • Ewidencja zleceń transportowych i kart użycia środków transportu.
 • Możliwość ewidencjonowania i statusowania ofert i zapytań ofertowych w ramach rejestrów ofert.
 • Kontrola procesów zaopatrzenia, m.in. automatyzacja generowania zamówień dostaw oparta na zdefiniowanych dla poszczególnych towarów parametrów.
 • Zaawansowane funkcje rezerwacji towarów i materiałów.
 • Obsługa związków zapotrzebowania materiałowego z kartą limitową i recepturą.
 • Możliwość tworzenia zamówień przez samych klientów przez internet - dzięki Graffiti@.

Graffiti@

Moduł SML zawiera. jako suplement. Graffiti@. Udostępni on zasoby systemowe Graffiti w najprostszy z możliwych sposobów - przez internet, niezależnie od platformy systemowej. z dowolnego miejsca na świecie.

Dane przetwarzane przez Graffiti przechowywane są na serwerze. Dzięki Graffiti@ część danych systemowych z serwera może zostać udostępniona. przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, Twoim wybranym klientom. Ci ostatni, dzięki nadanemu przez Ciebie identyfikatorowi oraz hasłu dostępu mogą składać i przeglądać wprowadzone wcześniej zamówienia, przeglądać niektóre dane znajdujące się w Systemie itp. A wszystko to korzystając wyłącznie z przeglądarki internetowej (np. Konqueror, Nautilus, Galeon, czy bardziej znane Internet Explorer i Netscape Navigator).

Graffiti@ pozwala automatycznie generować i wysyłać pocztą elektroniczną przygotowane przez Ciebie wiadomości (np. zestawienia czy raporty) w przypadku zarejestrowania w Systemie określonych zdarzeń.

Klienci korzystający z sieci internet, którym przydzielisz odpowiedni identyfikator oraz hasło dostępu. będą mieli zapewniony wgląd w udostępnione dane.

Przykładowymi możliwościami są generowanie i modyfikacja zamówień, przeglądanie kompleksowych informacji o towarach (ich dostępność. parametry. opisy, ceny itp.). kontrola rozrachunków (w ograniczonym zakresie).

Magazyn

Magazyn - inaczej Gospodarka Magazynowa - jest częścią modułu SML, ściśle powiązaną z fakturowaniem i logistyką systemową. W skrócie opisana może być przez kilka elementów:

 • Określana przez użytkownika konstrukcja indeksu magazynowego.
 • Tabele przeliczników jednostek miar dla indeksów magazynowych.
 • Identyfikacja lokalizacji indeksów na magazynie.
 • Ewidencja towarów - ilościowa na poziomie indeksu oraz ilościowa i cenowa na poziomie dostaw.
 • Definiowanie parametrów rotacji towarów: liczby dni obsługi zamówień, planowanej liczby dni sprzedaży itd. (na potrzeby procesów automatyzacji zaopatrzenia).
 • Analizy rotacji na podstawie definiowalnych współczynników.
 • Wycena zapasów według cen rzeczywistych (kolejkowanie FIFO, LIFO lub FEFO - rozchód z magazynu wg daty ważności) .
 • Możliwość obsługi rozchodów z identyfikacją dostaw.
 • Pełna integracja z modułami realizującymi procesy sprzedaży, zakupów, zaopatrywania, prowadzenia cennika, ofertowania, ewidencji zamówień klienckich i zamówień dostaw.
 • Możliwość generowania dokumentów magazynowych definiowanych przez użytkownika.
 • Szeroki asortyment zestawień.
 • ostępność testów integralności danych związanych z dostawami.

Sprzedaż

Tak wyróżniony obszar obejmie zagadnienia w ogólności związane z tworzeniem dokumentów sprzedaży i ustanawiania ich relacji z innymi obszarami systemowymi. Podstawowe funkcjonalności dostępne w Sprzedaży:

 • Definiowanie przez użytkownika typów dokumentów sprzedaży - na podstawie dostarczanych z Systemem predefinicji.
 • Dostęp do zaawansowanego narzędzia konstruowania wydruków faktur sprzedaży.
 • Możliwość eksportu bazy dokumentów sprzedaży.
 • Sprzężenie z Gospodarką Magazynową przez możliwość automatycznej generacji dokumentów magazynowych Wz i zwrotów oraz badanie stanów magazynowych i poziomów rezerwacji.
 • Wiązanie handlowców z kontrahentem (niezależne od wystawiającego fakturę).
 • Globalny system definicji ceny sprzedaży i polityki rabatowej.nienie sposobów zapłaty.
 • Obsługa unii - powiązanych ze sobą w Graffiti kontrahentów, których rozliczenia kojarzone są z pojedynczym,nadrzędnym dla określonej unii kontrahentem.
 • Rejestracja sprzedaży akwizycyjnej, dająca możliwość rozliczania akwizytorów.
 • Zestawienia cen dla dostawców.
 • Możliwość tworzenia dokumentów walutowych.
 • Otwarty interfejs do generowania dowolnych zestawień.

Transport

 • Prowadzenie kart użycia środków transportu z możliwością wykorzystania zleceń transportu.
 • Kojarzenie kart użycia środków transportu z dokumentami wydania magazynowego oraz fakturami zakupowymi i sprzedażowymi.
 • Ewidencja zleceń transportowych.
 • System rejestracji i zatwierdzania zapotrzebowań wzbogacony o mapę zapotrzebowań dla miesiąca.
 • Harmonogram remontówi przeglądów dla parku maszynowego.
 • Definiowalny zestaw tras z uwzględnieniem kontrahentów, przewoźników, przeprowadzanych prac (np. załadunek i rozładunek) i cennika.
 • Prowadzenie cenników dla środków transportu oraz dla tras.
 • Ewidencja środków transportu uzupełniana o informacje o przyczepach i osprzęcie dodatkowym.
 • Kompletowanie i paletowanie transportu.
 • Bogaty zbiór analiz, m.in. obciążeń (środków transportu, kontrahentów, obciążeń dla handlowców lub przewoźników itd.), kosztów obsługi środka transportu, efektywności wykorzystania kierowców i ładowności itp.
 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
 
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej